BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İLAN

BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Beylikova Belediye Encümeninin 03.08.2016 tarih ve 2016 / 49 sayılı kararı gereğince Belediyemiz Tüzel Kişiliğinde bulunan aşağıda ada, parsel ve özellikleri belirtilen 43 parça tarlanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK ARTIRMA suretiyle satışına karar verilmiş olup, tarlalara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 İhale Edilerek Satışı Yapılacak Tarlalara ait Bilgiler

 

  MAHALLESİ  MEVKİİ NEVİ ADA-PAFTA NO PARSEL NO YÜZ

ÖLÇÜMÜ    (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 AŞAĞIDUDAŞ** BOSTANCI KIRAÇ TARLA 121 3 1.850,00  1.850,00 250,00
2 AŞAĞIDUDAŞ KIR KIRAÇ TARLA 125 3 1.100,00 1.100,00 250,00
3 AŞAĞIDUDAŞ KIR KIRAÇ TARLA 124 28 7.600,00 7.600,00 500,00
4 AŞAĞIDUDAŞ KIR KIRAÇ TARLA 124 29 37.100,00 37.100,00 2.000,00
5 AŞAĞIDUDAŞ KIR KIRAÇ TARLA 125 1 40.800,00 40.800,00 2.000,00
6 AŞAĞIDUDAŞ ADA ARASI KIRAÇ TARLA 160 27 15.800,00 15.800,00 1.000,00
7 AŞAĞIDUDAŞ** ADA ARASI KIRAÇ TARLA 161 75 1.900,00 1.900,00 250,00
8 AŞAĞIDUDAŞ ADA ARASI KIRAÇ TARLA 124 3 11.830,00 11.830,00 1.000,00
9 DOĞANOĞLU KARASAKAL ÖZÜ KIRAÇ TARLA 114 2 11.364,00 11.370,00 1.000,00
10 DOĞANOĞLU KARASAKAL ÖZÜ KIRAÇ TARLA 113 1 5.200,00 5.200,00 500,00
11 DOĞANOĞLU** TARLA ORTASI KIRAÇ TARLA 155 1 18.700,00 18.700,00 1.000,00
12 DOĞANOĞLU ALACA KIRAÇ TARLA 163 3 8.210,00 8.250,00 500,00
13 DOĞRAY PİRENLİK SULU TARLA   467 10.100,00 23.250,00 2.000,00
14 DOĞRAY PİRENLİK SULU TARLA   436 3.000,00 6.900,00 500,00
15 DOĞRAY ALA GİRİŞ SULU TARLA   319 14.400,00 32.200,00 2.000,00
16 EMİRCİK BEYLİKÇAYIR SULU TARLA   917 9.810,00 22.600,00 2.000,00
17 EMİRCİK MAHMUTLAR BUC SULU TARLA   932 5.040,00 11.600,00 1.000,00
18 EMİRCİK** ANGUT BURNU KIRAÇ TARLA 136 8 10.954,00 11.000,00 1.000,00
19 GÖKÇEAYVA** ÇAYIR ÜSTÜ KIRAÇ TARLA 135 13 11.203,00 11.250,00 1.000,00
20 GÖKÇEAYVA ÇAYIR ÜSTÜ KIRAÇ TARLA 135 16 4.117,00 4.200,00 250,00
21 İKİPINAR KESTELDERE KIRAÇ TARLA   665 10.000,00 10.000,00 1.000,00
22 İKİPINAR KESTELDERE KIRAÇ TARLA   677 14.000,00 14.000,00 1.000,00
23 İKİPINAR DİKMEN KIRAÇ TARLA   976 14.200,00 14.200,00 1.000,00
24 İMİKLER** KIZIL BAYIR KIRAÇ TARLA   97 19.950,00 19.950,00 1.000,00
25 İMİKLER** ÖZİÇİ SULU TARLA   336 7.100,00 16.350,00 1.000,00
26 PARSİBEY YUKARIÇAYIR TABAN 110 3 7.857,00 8.250,00 500,00
27 PARSİBEY** HACETTEPE TABAN 115 7 10.968,00 11.550,00 1.000,00
28 PARSİBEY KURTDERE KIRAÇ TARLA   532 4.600,00 4.600,00 250,00
29 SÜLEYMANİYE** ÇEŞME ALTI KIRAÇ TARLA   187 10.250,00 10.250,00 1.000,00
30 SÜLEYMANİYE KÖYİÇİ SULU TARLA   601 6.400,00 14.750,00 1.000,00
31 UZUNBURUN** ARDIÇLI KUYU KIRAÇ TARLA 129 1 6.345,00 6.350,00 500,00
32 UZUNBURUN YUKARI ÇAYIR SULU TARLA 112 12 3.929,00 9.050,00 500,00
33 UZUNBURUN DİKENLİK SULU TARLA 143 2 12.772,00 29.500,00 2.000,00
34 YUKARIDUDAŞ** ADA ARASI KIRAÇ TARLA 122 13 680,00 700,00 250,00
35 YUKARIDUDAŞ** ADA ARASI KIRAÇ TARLA 122 12 2.530,00 2.550,00 250,00
36 YUKARIDUDAŞ** ADA ARASI KIRAÇ TARLA 122 1 9.356,00 9.500,00 500,00

 

 

 

  MAHALLESİ  MEVKİİ NEVİ ADA-PAFTA NO PARSEL NO YÜZ

ÖLÇÜMÜ    (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
37 Y.İĞDEAĞACI** GÜRLEYİK KIRAÇ TARLA   1044 1.800,00 1.800,00 250,00
38 Y.İĞDEAĞACI** GÜRLEYİK KIRAÇ TARLA   1046 5.000,00 5.000,00 500,00
39 Y.İĞDEAĞACI** SARITAŞ KIRAÇ TARLA   1258 3.550,00 3.550,00 250,00
40 Y.İĞDEAĞACI** BAĞLAR KIRAÇ TARLA   1724 4.040,00 4.100,00 250,00
41 Y.İĞDEAĞACI KARAAĞAÇKOLU KIRAÇ TARLA 102 17 3.343,00 3.350,00 250,00
42 Y.İĞDEAĞACI KATIRCI YOLU KIRAÇ TARLA 106 1 18.733,00 19.000,00 1.000,00
43 Y.İĞDEAĞACI İNEBEY KIRAÇ TARLA 125 14 14.507,00 14.550,00 1.000,00

 

**İşareti olan tarlalar belediyemizce 30.08.2017 tarihine kadar kiraya verildiğinden, kira süresinin bitimine kadar kiralayan tarafından kullanılacaktır.

 

MADDE  1- İhalesi yapılacak tarlaların birinci ihaleleri 19.08.2016 Cuma günü saat 14.30’ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yukarıdaki sıraya göre yapılacak olup, birinci ihalede taliplisi çıkmayan tarlaların ikinci ihalelerinin 02.09.2016 Cuma günü saat 14.30’ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yukarıdaki sıraya göre yapılacaktır.

 

İsteklilerin katılabilmeleri için :

A-GERÇEK KİŞİLERİN :

 

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,

c-İhale ile ilgili dilekçe,

ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

 

B-TÜZEL KİŞİLERİN :

Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca:

a-Şirket adına katılanların,Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2016 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

c-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

MADDE  2- İhaleye girebilmek için geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye tahsildarına yatırılacaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

 

MADDE  3-İhaleden doğabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç giderleri ve her türlü ipotek masraflarını ödemek yükleniciye aittir. (**) İki yıldız işareti olan tarlalar Belediyemizce 30.08.2017 tarihine kadar kiraya verildiğinden, kira süresinin bitimine kadar kiralayan tarafından kullanılacaktır.

 

MADDE  4-İhaleye iştirak edenler, şartname hükümlerini peşinen kabullenmiş sayılırlar.

 

MADDE  5- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE  6- Belediyemize borcu olanlar ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar.

 

MADDE  7- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

 

MADDE  8 2886 sayılı DİK 31 veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıdaki 7.madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli saymanlığına (Banka hesabına) peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.

 

MADDE  9-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra ki teklifleri kabul edilmez.

 

MADDE  10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 11-İhaleye katılan iştirakçi, taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğünü ve taşınmazı görüldüğü haliyle kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

MADDE  12-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),c- T.C Nüfus Cüzdanı Örneği, d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

MADDE  13-İhale kararının ita amiri tarafından onaylandıktan sonra 15 iş günü içerisinde onaylanmasından itibaren, 15 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin tamamını Belediyemiz hesabına yatırdıktan sonra Tapu Tescil işlemleri yapılacaktır.

MADDE  14- İhale Komisyonunca satışa çıkartılan parsellerin herhangi bir sakıncalı durum olduğunun anlaşılması halinde, İhale Komisyonunca satışı yapılan parselin ihale bedeli geri ödenerek taşınmazın satışı iptal edilir.

MADDE 15- Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE  16– Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm mercii Beylikova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu  Belediyemize ait tarlaların satış şartnamesi 16 maddeden ibaret olup tamamen okuyarak, şartnameye aynen uyacağımı ve şartnamenin tüm maddelerini imzamı atarak kabul ediyorum. Ayrıca bu şartname ihale sonucu satış sözleşmesi kapsamındadır.

İlanen duyurulur. ( 05.08.2016)

 

                 Ersin KAYA

Belediye Başkanı a.

Belediye Başkan Yardımcısı

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık