BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

38814300_1879887728739376_2867225948112027648_n

İLAN
BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Beylikova Belediye Encümeninin 30.07.2018 tarih ve 2018 / 28 sayılı kararı gereğince Belediyemiz Tüzel Kişiliği ve Maliye Hazinesine ait bulunan aşağıda ada, parsel ve özellikleri belirtilen 24 parça tarla ve diğer muhtelif taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK ARTIRMA suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiş olup, tarla ve diğer muhtelif taşınmazlara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İhale Edilerek Kiraya Verilecek Tarla ve Diğer Muhtelif Taşınmazlara Ait Bilgiler
NOT: (*** )İŞARETİ OLAN YERLER DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ALAMAZLAR.
MADDE 1- İhalesi yapılacak tarla ve muhtelif taşınmazların birinci ihaleleri 28.08.2018 Salı günü saat 15.00’ de Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yukarıdaki sıraya göre yapılacak olup, birinci ihalede taliplisi çıkmayan tarla ve muhtelif taşınmazların ikinci ihalelerinin 11.09.2018 Salı günü saat 15.00’ de Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yukarıdaki sıraya göre yapılacaktır.
İsteklilerin katılabilmeleri için :
A-GERÇEK KİŞİLERİN :
a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
c-İhale ile ilgili dilekçe,
ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.B-TÜZEL KİŞİLERİN :
Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca:
a-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
MADDE 2- İhaleye girebilmek için geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye tahsildarına yatırılacaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

MADDE 3-İhaleden doğabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç giderleri ve her türlü ipotek masraflarını ödemek yükleniciye aittir.

MADDE 4-İhaleye iştirak edenler, şartname hükümlerini peşinen kabullenmiş sayılırlar.

MADDE 5- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 6- Belediyemize borcu olanlar ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar.

MADDE 7- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 8- 2886 sayılı DİK 31 veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıdaki 7.madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli saymanlığına (Banka hesabına) peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.

MADDE 9-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra ki teklifleri kabul edilmez.

MADDE 10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Gerekli duyulduğu takdirde istediği parselin ihalesini yapmayabilir.
MADDE 11-İhaleye katılan iştirakçi, taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğünü ve taşınmazı görüldüğü haliyle kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
MADDE 12-Devlet tarafından verilen çiftçi destekleme primi çiftçiye aittir. (***) işareti olan yerler Devlet tarafından verilen destekleme primini alamazlar.
MADDE 13-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),c- T.C Nüfus Cüzdanı Örneği, d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
MADDE 14-İhale kararının ita amiri tarafından onaylandıktan sonra 15 iş günü içerisinde onaylanmasından itibaren, 15 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin tamamını Belediyemiz hesabına yatırdıktan sonra Tapu Tescil işlemleri yapılacaktır.
MADDE 15- İhale Komisyonunca ihale edilen ve kiraya verilen parsellerin Belediyemiz tarafından satılması veya herhangi bir sakıncalı durum olduğunun anlaşılması halinde, ihale edilerek kiraya verilen parselin ihale bedeli geri ödenir ve taşınmazın kiralama işlemi otomatik olarak hükümsüz kalmış sayılır. Bunun için Belediyeden herhangi bir tazminat veya diğer yapmış olduğu masrafları talep etme hakkına sahip değildir.
MADDE 16- Kanuni mecburiyetler karşısında Beylikova Belediyesi müstecirden ihale ile kiralamış olduğu tarla veya diğer taşınmazın tahliyesini istediği takdirde müstecir hiçbir hak talep etmeden tahliye isteğini yerine getirecektir. Bunun için Belediyeden tazminat ve diğer yapmış masrafları talep etme hakkına sahip değildir.
MADDE 17- İhale edilerek kiraya verilen tarla ve diğer taşınmazlar üzerine müstecir tarafından yapılan harcamalar için Beylikova Belediyesinden herhangi bir masraf talebinde bulunma hakkı yoktur.
MADDE 18- Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 19- Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm mercii Beylikova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu Beylikova Belediyesine ait tarla ve diğer taşınmazların kira ihale şartnamesi 19 maddeden ibaret olup tamamen okuyarak, şartnameye aynen uyacağımı ve şartnamenin tüm maddelerini imzamı atarak kabul ediyorum. Ayrıca bu şartname ihale sonucu kira sözleşmesi kapsamındadır. İlanen duyurulur. ( 30.07.2018)

 

2 views

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş
Beylikova Belediyesi

Beylikova Belediyesi

Yeni Mah. İnönü Cad. No:63
Beylikova/ESKİ�EHİR
Telefon: 0 222 531 30 30
Faks: 0 222 531 38 29
Yukarı �ık
Show Buttons
Hide Buttons
mersin escort bayan ümraniye escort bayan

istanbul escort

porno izle

porno indir