BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

38794522_1879884858739663_80557909842329600_n

İLAN
BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANBeylikova Belediye Encümeninin 03.08.2018 tarih ve 2018 / 29 sayılı kararı gereğince Belediyemiz Tüzel Kişiliğinde bulunan aşağıda ada, parsel ve özellikleri belirtilen tarlaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIKARTIRMA suretiyle satışına karar verilmiş olup, tarlalara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Satışı Yapılacak Tarlalara ait Bilgiler
MADDE 1- İhalesi yapılacak olan tarlaların birinci ihalesi 28.08.2018 Salı günü saat 14.30’ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yukarıdaki sıraya göre yapılacak olup, birinci ihalede taliplisi çıkmayan tarlaların ikinci ihaleleri 11.09.2018 Salı günü saat 14.30’ da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yukarıdaki sıraya göre yapılacaktır.
İsteklilerin katılabilmeleri için :
A-GERÇEK KİŞİLERİN :

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,
c-İhale ile ilgili dilekçe,
ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN :
Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca:
a-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
MADDE 2- İhaleye girebilmek için geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye tahsildarına yatırılacaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

MADDE 3-İhaleden doğabilecek her türlü KDV, vergi, resim, harç giderleri ve her türlü ipotek masraflarını ödemek yükleniciye aittir.

MADDE 4-İhaleye iştirak edenler, şartname hükümlerini peşinen kabullenmiş sayılırlar.

MADDE 5- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 6- Belediyemize borcu olanlar ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar.

MADDE 7- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 8- 2886 sayılı DİK 31 veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıdaki 7.madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli saymanlığına (Banka hesabına) peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.

MADDE 9-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonraki teklifleri kabul edilmez.

MADDE 10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 11-İhaleye katılan iştirakçi, tarlaları bulunduğu yerde görüldüğünü ve tarlaları görüldüğü haliyle kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
MADDE 12-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise),c- T.C Nüfus Cüzdanı Örneği, d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
MADDE 13-İhale kararının ita amiri tarafından onaylandıktan sonra 15 iş günü içerisinde onaylanmasından itibaren, 15 gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin tamamını Belediyemiz hesabına yatırdıktan sonra Tapu Tescil işlemleri yapılacaktır.
MADDE 14- Belediye kanuni mecburiyetler karşısında müstecir tarafından tarlanın tahliyesini istediği takdirde müstecir hiçbir hak talep etmeden tahliye isteğini yerine getirecektir. Bunun için Belediyeden tazminat ve diğer masrafları talep etme hakkına sahip değildir.
MADDE 15- Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
MADDE 16- Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm mercii Beylikova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu Belediyemize ait tarla satış şartnamesi 16 maddeden ibaret olup, ihaleye katılan katılımcılar şartnameye aynen uyacağımı ve şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca bu şartname ihale sonucu satış sözleşmesi kapsamındadır.
İlanen duyurulur. ( 03.08.2018)

2 views

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş
Beylikova Belediyesi

Beylikova Belediyesi

Yeni Mah. İnönü Cad. No:63
Beylikova/ESKİ�EHİR
Telefon: 0 222 531 30 30
Faks: 0 222 531 38 29
Yukarı �ık
Show Buttons
Hide Buttons
mersin escort bayan ümraniye escort bayan

istanbul escort

porno izle

porno indir