istanbul escort mersin escort bayan bursa escort izmir escort mp3 indir

21414820_1515486501846169_1549496058712804831_o

İLAN
BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Beylikova Belediye Encümeninin 05.09.2017 tarih ve 2017 / 36 nolu kararıyla, Belediyemiz tüzel kişiliği 3263 parseldeki, Yeni Mahalle 104. Sokak No:1/1-16 da bulunan 4 adet 1+1, 4 adet 2+1 ve 7 adet 3+1 konutların 2886 Sayılı D.İ.K nun 45.maddesi gereğince AÇIKARTIRMA suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiştir.
İHALE ŞARTNAMESİ

MADDE 1- Konut olarak ihalesi yapılacak 16 adet dairenin birinci ihalesi 20.09.2017 Çarşamba günü saat 14.00’ te Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yapılacak olup, birinci ihalede taliplisi çıkmayan Konutların ikinci ihalesi 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14.00’ te Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Encümen İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerin katılabilmeleri için :
A-GERÇEK KİŞİLERİN :
a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,
c-İhale ile ilgili dilekçe,
ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B-TÜZEL KİŞİLERİN :
Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca:
a-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
b-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
c-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
MADDE 2- İhaleye girebilmek için geçici teminatı ihale saatinden önce Belediye tahsildarına yatırılacaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir.

MADDE 3-İhaleden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç giderleri yükleniciye aittir.
MADDE 4-İhaleye iştirak edenler, şartname hükümlerini peşinen kabullenmiş sayılırlar.

MADDE 5- Posta ile yapılacak olan müracaatlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci ve 46’ıncı maddelerindeki hükümler geçerlidir.

MADDE 6- Vergi Borcu ve SSK Borcu olmadığına dair belgenin bulunması şarttır.

MADDE 7- Belediyemize borcu olanlar ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar.

MADDE 8- İhaleye katılacak katılımcılar, 1+1 konutlar için 1 yıllık kira bedeli (4.200,00 TL) tutarında, 2+1 konutlar için 1 yıllık kira bedeli (4.800,00 TL) tutarında, 3+1 konutlar için 1 yıllık kira bedeli (5.400,00 TL) tutarında nakit teminatı yatırması veya banka teminat mektubunu ihale öncesi, ihale komisyonuna sunması gerekmektedir. İhale bedeli bir yıllık kira bedelinin üzerinde olması halinde aradaki fark 15 gün içerisinde kiracı tarafından tamamlanacaktır. Nakit teminatı veya banka teminat mektubunu sunamayan katılımcı ihaleye alınmayacaktır. Ayrıca ihaleyi kazanıp ta sözleşme imzalamaya gelmeyen katılımcının nakit teminatı veya banka teminat mektubu Belediyemiz tarafından gelir kaydedilecektir. İhaleyi kazanan katılımcının nakit teminatı veya banka teminat mektubu kira süresinin bitimine kadar Belediyemizde kalacaktır.

MADDE 9- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

MADDE 10- 2886 sayılı DİK’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıdaki 7.madde de açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli saymanlığına(Banka hesabına) peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almağa gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.

MADDE 11-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonraki teklifleri kabul edilmez.

MADDE 12-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
MADDE 13-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi. b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise). c-T.C. Nüfus Cüzdanı Örneği. d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
MADDE 14- Kiracı kiralanan yeri üçüncü kişilere kiralayamaz, bir kısmını veya tamamını alt kiracıya veremez ve kiralayamaz, kısmen veya tamamen devredemez, temlik edemez, müşterek kullanamaz, ortak alamaz ve iştigal mevzuu değiştiremez. Yazılı izin ve muvafakat almaksızın esaslı tadilat yapamaz. Faydalı ve lüks masrafları kiralayandan isteyemez. Kiracı tarafından işyerine yapılan veya takılan demirbaş malzemeler kira süresinin bitiminde sökülemez.
MADDE 15- İhaleyi kazanan kişi ya da kuruluş konutun modernizasyonunu Belediyenin görüşünü aldıktan sonra yapacaktır.
MADDE 16- Kiralanan yerin tahliyesi halinde, teslim alındığı gibi eksiksiz ve hasarsız vaziyette teslim edilecektir. Kiracı kiralanan yerin teslimi sonrasında meydana getirmiş olduğu hasarları gidermek zorunda olup, gidermediği takdirde yatırmış olduğu teminat veya banka teminat mektubundan düşülecektir.
MADDE 17- Kira Bedeli, İhale Bedeli üzerinden her yıl ocak ayında TEFE( Toptan Eşya Fiyatları Endeksi) + TÜFE’nin ( Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık artışının ortalaması oranında artırılacaktır. Aylık kira bedeli her ayın 15 ‘i mesai bitimine kadar ödenecektir.
MADDE 18- Kiracı kiralanan yerin kira borcunu 3 (üç ) ay peş peşe ödemezse sözleşme geçersiz sayılacak olup, Konuttan çıkmayı kabul etmiş sayılır ve en son ödemiş olduğu kira bedeli üzerinden 2 (iki) yıllık kirayı ödemekle yükümlüdür.
MADDE 19- Kiracı, kiraya verenin yazılı olurunu alarak masrafı tamamen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, hava gazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi anten yaptırabilecektir. Bu teçhizatın sarfiyat bedelleri ile demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
MADDE 20- Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm mercii Beylikova Mahkemeleridir.
İş bu konut kiralama şartnamesi 20 maddeden ibaret olup, ihaleye katılın katılımcılar şartnameye aynen uyacağını ve şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca bu şartname ihale sonucu satış sözleşmesi kapsamındadır.
İlanen duyurulur. ( 06.09.2017)

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş
Yukarı Çık